1. Toepasselijkheid
    1.1 In deze algemene voorwaarden van Tuinstudentaanhuis.nl hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:
    a. Tuinstudentaanhuis.nl: hierna te noemen TSAH;
    b. Voorwaarden: de algemene voorwaarden TSAH;
    c. Opdracht: een overeenkomst tussen TSAH en Opdrachtgever voor de levering van diensten inclusief de Voorwaarden, TSAH treed in alle gevallen op als boekingskantoor;
    d. Werkbon: het formulier waarop de Opdracht is omschreven, evenals de benodigde gegevens van de opdrachtgever en bevat (waar nodig) tevens een machtiging aan TSAH voor het te incasseren bedrag;
    e. Aanmeldformulier: het formulier waarop de gegevens, van het toetredend lid en de machtiging voor de toekomstig te incasseren bedragen, worden ingevuld;
    f. Tuinstudent: zelfstandig opererende student die tuinwerkzaamheden uitvoert onder de wet dienstverlening aan huis (meer info op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/niet_in_loondienst_werken/resultaat_uit_overig_werk/voorbeelden_row/huishoudelijke_werkzaamheden_voor_anderen/);
    g. Opdrachtgever: particuliere opdrachtgever die de opdracht verstrekt;

    

   1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht.

   1.3 Door de Opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door TSAH zijn aanvaard.

   1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

   1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en TSAH zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

  1. 1.6 Zakelijke klanten kunnen geen gebruik maken van de diensten van TSAH, deze personen kunnen worden doorverwezen naar partnerorganisaties. Zakelijke klanten dienen ook duidelijk kenbaar te maken dat zij geen particulier zijn.
   1. Lidmaatschap
    2.1 De opdrachtgever kan indien gewenst lid worden van TSAH. Dit is echter niet verplicht en zal ook enkel gebeuren als de opdrachtgever hier nadrukkelijk toestemming voor verleent.

   2.2 In geval dat lidmaatschap wenselijk is wordt dit middels het Aanmeldformulier aangegaan voor de periode van 1 jaar. Hierna wordt het lidmaatschap telkens automatisch verlengd met eenzelfde periode, tenzij opdrachtgever het lidmaatschap opzegt per brief, e-mail of online contactformulier met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

   1. Uitvoering van de Opdracht
    3.1 Tuinstudent zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Ook TSAH zal zich hiervoor inspannen, maar geeft geen garantie met betrekking tot het resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door studenten en dat opdrachtgever te allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte uren (inclusief de voorrijkosten, genaamd voorfietsvergoeding en overigekosten) te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening. Mocht het werk dermate onder de maat zijn dan dient de Opdrachtgever na betaling dit z.s.m. kenbaar te maken bij TSAH met zoveel mogelijk bewijslast waarna TSAH zal bemiddelen tussen Opdrachtgever en Tuinstudent.

   3.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie waarvan TSAH en Tuinstudent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Tuinstudent en of TSAH worden verstrekt.

   3.3 TSAH en Tuinstudenten zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.

   3.4 Opdrachtgever is ermee bekend dat als gevolg van uitvoering van de Opdracht er mogelijk dingen fout kunnen gaan waarbij er de kans heerst dat er in een aantal gevallen er ook daadwerkelijk schade kan ontstaan. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van TSAH en Tuinstudenten zijn TSAH en Tuinstudenten niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever.

   3.5 Indien TSAH en Tuinstudent met Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan TSAH de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

   3.6 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het object is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen onrechtmatig gebruik maakt van andermans grond. Opdrachtgever vrijwaart TSAH voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

   3.8 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij Opdrachtgever zal TSAH en Tuinstudent te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).

   3.9 TSAH en de Tuinstudenten zijn niet aansprakelijk voor schade aan gereedschap van Opdrachtgever, tenzij het gereedschap niet op een normale wijze is gebruikt.

   3.10 Tuinstudenten doen in de basis geen werk als tuinaanleg. Voor tuinaanleg is de excellentservice bestemd. Als Opdrachtgever de Tuinstudent dit werk toch laat doen is dit op risico van de Opdrachgever.

   3.11 TSAH is een bemiddelaar tussen Tuinstudent en Opdrachtgever. TSAH zet zich in voor het goed laten verlopen van de werkzaamheden en Opdracht voor zover de rol als bemiddelaar dat toelaat. De uiteindelijke zaken lopen en vorm van dienstverband loopt tussen Tuinstudent en Opdrachtgever.

  1. 3.11 Tuinstudent werkt als dienstverlener aan huis en dient derhalve niet meer dan drie dagen per week voor een zelfde opdrachtgever te werken.
   1. Wijziging van de Opdracht
    4.1 Indien TSAH en Tuinstudent met Opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. TSAH of Tuinstudent zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

   4.2 Tijdsinschattingen van TSAH en Tuinstudenten zijn slechts indicaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

   1. Klachten
    5.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na voltooiing van de betreffende Opdracht of fase per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website, te worden gemeld aan TSAH.
   2. Betaling en annulering
    6.1 TSAH en/of door TSAH aangewezen onafhankelijke derde is gerechtigd het totale verschuldigde bedrag af te schrijven door middel van de door de Opdrachtgever afgegeven machtiging.

   6.2 Betaling anders dan door middel van de door TSAH aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk. Dus er dient alleen betaalt te worden via een automatische machtiging tenzij door TSAH aangeven andere betaalmethode.

   6.3 Indien TSAH incassomaatregelen moet treffen tegen de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.

   6.4 Bij annulering van de Opdracht binnen 48 uur voorafgaande aan de geplande uitvoering, is Opdrachtgever de voorfietskosten en een uur het geldende tarief verschuldigd.

   6.5 Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan TSAH een evenredige vergoeding verschuldigd.

   6.6 Mocht Opdrachtgever direct willen afrekenen met de Tuinstudent of partners buiten TSAH om dan kan er een boete worden opgelegd van 250 euro en het verschuldigde bedrag van de gemaakte uren alsnog in rekening worden gebracht.

   6.7 Het is niet toegestaan om buiten TSAH om een overeenkomst met de tuinstudent aan te gaan om dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden te verrichten. ook wanneer de Tuinstudent geen gebruik meer maakt van het platform Tuinstudentaanhuis.nl maar wel met Opdrachtgever in contact is gekomen via het platform TSAH. Op overtreding daarvan kan een boete van 250 euro worden opgelegd en een schatting van de misgelopen uren alsnog in rekening worden gebracht.

  2. 6.8 Wanneer Opdrachtgever gebruik maakt van een persoon die op wat voor manier dan ook valselijk gebruik maakt of valselijk gebruik heeft gemaakt van de naam van TSAH om de klus te bemachtigen en de opdrachtgever dit weet of respectievelijk had kunnen weten, kan de opdracht gever ook hier een boete van 250 euro voor krijgen. Daarnaast kan ook een schatting van de misgelopen uren voor TSAH in rekening worden gebracht.
   1. Tarieven
    7.1 Alle door TSAH vermelde tarieven zijn inclusief BTW. BTW wordt berekend over de bemiddelingskosten. Het bedrag wat de Tuinstudent verdient is vrij van BTW omdat Tuinstudent als dienstverlener aan huis werkt.
  3. 7.2 TSAH heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Opdrachtgever dient zelf te voorzien gereedschap en afvoermogelijkheden. Tuinstudent kan in sommige gevallen gereedschap en afvoer als extra service aanbieden maar dit is niet altijd mogelijk. Voor de geldende tarieven zie afspraak maken onderaan de homepage of bij keuze menu ‘Tarieven’ (https://www.tuinstudentaanhuis.nl/tarieven/) waar een uitgebreidere uitleg staat wat er voor welke dienst wordt gerekend.
  4. 7.3 In het totaal tarief zijn ook de kosten voor loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen voor de tuinstudent berekend. Tuinstudent is verplicht zelf zijn inkomsten op te geven bij de belastingdienst.
   1. Verzuim
    8.1 Wanneer de Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover TSAH niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.
   2. Diensten van partnerorganisaties TSAH                                                                                                                                                                                                       9.1 TSAH of Tuinstudenten dragen hier geen verantwoordelijkheid voor.
   3. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
    10.1 TSAH is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van TSAH. Indien en voor zover op TSAH enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 3 maal het factuurbedrag van de uren van de Opdracht.

   10.2 Opdrachtgever vrijwaart TSAH voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.

   10.3 Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de Opdracht zo nodig verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn om eventuele problemen kenbaar te maken.

   10.4 Het geven van adviezen over de tuin en aan te kopen producten, behoort niet tot de kerntaken van TSAH. Wanneer TSAH aan opdrachtgever gevraagd of ongevraagd een suggestie doet over een aankoop, handelt TSAH niet als tussenpersoon, handelsagent, distributeur, of verkoper van de door opdrachtgever aangekochte producten. Opdrachtgever dient zelf bij de leverancier na te gaan of eventueel aan te kopen producten geschikt is voor het beoogde gebruik van de opdrachtgever. TSAH verstrekt ter zake geen enkele garantie.

   10.5 In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon of e-mail met medewerkers van TSAH door TSAH gemonitord worden.

   1. Overmacht
    11.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).
   2. Toepasselijk recht en geschillen
    12.1 De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht te worden voorgelegd.
   3. Prijsindicaties
    13.1 Op basis van de informatie die TSAH en Tuinstudent ontvangen van de (potentiële) Opdrachtgever, wordt een zo’n getrouw mogelijk beeld gegeven over de te verwachten kosten weergegeven. Desalniettemin kunnen uit prijsindicaties geen rechten worden ontleend.
   4. Abonnementen
    14.1 Een abonnement is voor de Opdrachtgever en TSAH maandelijks vrij opzegbaar.

   14.2 Van te voren wordt de abonnementsprijs vastgesteld. Mocht blijken dat er gemiddeld meer of minder tijd aan de bepaalde werkzaamheden wordt gespendeerd dan verwacht, dan kunnen TSAH of Tuinstudent en de opdrachtgever in overleg de abonnementsprijs aanpassen.

   1. Communicatie en afspraken
    15.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan toezeggingen van Tuinstudenten zelf, noch die van TSAH.

   15.2 Nieuwe afspraken voor werkzaamheden of tarieven worden uitsluitend via tuinstudentaanhuis.nl gemaakt of via het daarvoor bestemde nummer +31 6 21 58 18 44. Afspraken maken met tuinstudenten is dus niet toegestaan. Behoudens afspraken voor de aanvangstijd van de volgende dag van de klus en het verdere verloop van de klus etc.

   15.3 Tuinstudent kunnen vertraging oplopen. In dat geval zijn zij verplicht dit u te laten weten. Dit geeft u geen recht op een gereduceerd tarief.

   1. Deponering
    16.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in maart 2017 onder Tuinstudentaanhuis.nl, vindbaar via https://www.tuinstudentaanhuis.nl/algemene-voorwaarden/ en worden op verzoek kosteloos toegezonden.